X

- کنسرت محلی گروه دل وشا در قائمشهر

کنسرت محلی گروه دل وشا در قائمشهر در تاریخ پنج شنبه، 17 بهمن 98 ساعت 18:30

سالن حر

سبد خرید
0 بلیت در سبد خرید شما است.
0 تومان باید پرداخت کنید.
نکات مورد توجه
  • این رنگ نماد رزرو شدن صندلی بصورت موقت توسط شما می‌باشد.
  • این رنگ نماد رزرو شدن صندلی بصورت موقت توسط دیگران می‌باشد و در صورت عدم پرداخت وجه پس از ۱۵ دقیقه صندلی‌ها آزاد می‌شوند..
  • این رنگ نماد رزرو بودن صندلی است.
  • این رنگ نماد آزاد بودن صندلی است و شما می‌توانید با کلیک بر روی این نقاط مکان مورد نظر خود را انتخاب کنید و سپس خرید بلیت را انجام دهید.

سن

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

بالکن

10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15