X

- کنسرت گروه همایون(پرنیا) در قائمشهر

کنسرت گروه همایون(پرنیا) در قائمشهر در تاریخ پنج شنبه، 05 اردیبهشت 98 ساعت 20:00

سالن ابن شهرآشوب

سبد خرید
0 بلیت در سبد خرید شما است.
0 تومان باید پرداخت کنید.
نکات مورد توجه
  • این رنگ نماد رزرو شدن صندلی بصورت موقت توسط شما می‌باشد.
  • این رنگ نماد رزرو شدن صندلی بصورت موقت توسط دیگران می‌باشد و در صورت عدم پرداخت وجه پس از ۱۵ دقیقه صندلی‌ها آزاد می‌شوند..
  • این رنگ نماد رزرو بودن صندلی است.
  • این رنگ نماد آزاد بودن صندلی است و شما می‌توانید با کلیک بر روی این نقاط مکان مورد نظر خود را انتخاب کنید و سپس خرید بلیت را انجام دهید.

سن

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14