X

- رویای باب اسفنجی

رویای باب اسفنجی در تاریخ شنبه، 30 تیر 97 ساعت 20:30

بلک باکس

سبد خرید
0 بلیت در سبد خرید شما است.
0 تومان باید پرداخت کنید.
نکات مورد توجه
  • این رنگ نماد رزرو شدن صندلی بصورت موقت توسط شما می‌باشد.
  • این رنگ نماد رزرو شدن صندلی بصورت موقت توسط دیگران می‌باشد و در صورت عدم پرداخت وجه پس از ۱۵ دقیقه صندلی‌ها آزاد می‌شوند..
  • این رنگ نماد رزرو بودن صندلی است.
  • این رنگ نماد آزاد بودن صندلی است و شما می‌توانید با کلیک بر روی این نقاط مکان مورد نظر خود را انتخاب کنید و سپس خرید بلیت را انجام دهید.

سن

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15