X

- کنسرت گروه وارش - سوادکوه

کنسرت گروه وارش - سوادکوه در تاریخ شنبه، 11 فروردین 97 ساعت 18:00

سالن آمفی تاتر غدیر

سبد خرید
0 بلیت در سبد خرید شما است.
0 تومان باید پرداخت کنید.
نکات مورد توجه
  • این رنگ نماد رزرو شدن صندلی بصورت موقت توسط شما می‌باشد.
  • این رنگ نماد رزرو شدن صندلی بصورت موقت توسط دیگران می‌باشد و در صورت عدم پرداخت وجه پس از ۱۵ دقیقه صندلی‌ها آزاد می‌شوند..
  • این رنگ نماد رزرو بودن صندلی است.
  • این رنگ نماد آزاد بودن صندلی است و شما می‌توانید با کلیک بر روی این نقاط مکان مورد نظر خود را انتخاب کنید و سپس خرید بلیت را انجام دهید.

سن

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
1
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
2
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3
3
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4
4
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5
5
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
6
6
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7
7
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
10
10
7
8
9
10
11
12

بالکن

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10